วันอาทิตย์ที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2554

GARJUB UTILIZE(กาจับปรับประยุกต์)

การทำงานเกี่ยวกับนวัตกรรม นอกจากคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์แล้ว ยังต้องประยุกต์ใข้ให้เหมาะกับบริบท
ของงานที่ทำด้วย

หลายเรื่องราวที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวัน ได้สะท้อนบางอย่างให้เห็นการเปลี่ยนแปลงและเป็นไป สรรพสิ่งในโลกมีการเปลี่ยนแปลงเป็นเรื่องปกติ ในภาระหน้าที่ของบุคคลอย่างหนึ่งเป็นการดูแลเกื้อกูลช่วยเหลือกันของคนที่อาศัยร่วมกัน ด้วยภาระที่เกี่ยวข้องกันในฐานะผู้อาศัย ผู้ให้ ผู้รับ ล้วนแต่จำเป็นต้องดูแลช่วยเหลือกัน ภาระแห่งการดูแลช่วยเหลือกันจึงความจำเป็นอย่างยิ่งทั้งผู้ให้และผู้รับจะต้องปฏิบัติต่อกันภายในกรอบของความพอดี พอเหมาะและพอสมควรตามฐานะแห่งตนที่ดำรงอยู่นี้

กรรมกระทำแต่ต้นร่วมก่อเก็บการเวียกงานรวมกิจกรรมก่อกระแสแลดูไว้ กระทำใดดีด้วยโฮมกันเว้าหม่วนสมควรใดเรียบร้อยเฮาได้ส่อยเหลือ สิ่งดีงามกอบเกื้อเก็บส่วนสวยงาม ร่วมกระทำตามกันหมั่นดูแลไว้ เอาหัวใจรองเท้าเอาสายใจรองบาทเป็นอาสนะตั้งมั่นนำกันแท้ได้ส่อยซู สร้างกุศลส่อยยู้ยามยากดูแลใจ เบิ่งกายไปยามเข็ญส่อยกันเหลือไว้ หัวใจสองประครองซ้อนนอนดูแลฮอดยามนั่งเจ็บปวดหลังส่อยค้ำนำกันแล้วปลอบใจ สิ่งเหล่านี้บอกได้ตามระบอบดูแลสร้างนิสัยนำกันเบิ่งแยงยามฮ้อน สอนกันเอาใจพร้อมยอมสบตายามยาก เถิงลำบากส่อยได้ดูแลเจ้าตลอดไป น้องเอย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น