วันพุธที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

TO...NAPINMODEL


5’theory in napinmodel


Theory and procedure to implement for lay outline and the approach in activity practices more and more time to do, when the system complete, the best practice manifest in system approach, to applied, utilized and synthesized integrate in implementation call “the system theory”


The organization is illustrated and real for represent status institute to the people who worked and have the activities. o call “the organization theory”


The situation able to predict event in the future, if the worker observe around work site. And setting the situation to do and try to use the best situation in work. to call “the situation theory”


The channel for tell story to do and would like to communicate with the others is the Public relation. to call “ the public relation theory”


If you would like to do something the best, you ought to practice and do repeatedly or again and again, restraint one’s mind affection to done.


to call “the continuous conditioning theory”

 

7.วิธีปฏิบัติที่ดีที่สุดทางสู่จุดสูงสุดยอดความสำเร็จ

การปฏิบัติภารกิจให้ประสบความสำเร็จ บรรลุวัตถุประสงค์ เต็มตามเป้าหมาย โดยได้ปฏิบัติกิจกรรมอย่างครบถ้วน ใช้ทรัพยากรคุ้มค่า กระบวนการ

ถูกต้อง ได้ผลผลิตที่สมบูรณ์จึงจะนับได้ว่าภารกิจนั้น อยู่ในจุดที่ สูงสุดยอดความสำเร็จ โดยต้องมองวิสัยทัศน์เห็นช่องทางการพัฒนาต่อยอด ต่อ

เนื่อง อันเป็นการนำจุดสุดยอดสู่จุดยอดเยี่ยมได้ต่อไป

ภารกิจการพัฒนาสร้างสรรค์นวัตกรรมเป็นงานที่ทำไม่สิ้นสุด การคิดริเริ่ม กระทำสิ่งใหม่ๆจึงเป็นเรื่องต้องเรียนรู้จากการริเริ่ม เริ่มต้น การเรียนรู้จากผู้อื่นรอบด้าน การมองไกล มองกว้าง และใส่ใจ ปรับปรุง ปรับเปลี่ยนให้มีสิ่งใหม่ที่ดีกว่าตลอดเวลา จึงเป็นความจำเป็นตลอดไป

ภารกิจงานเร่ง พลันเร็วฟ้าวด่วน กระทำหลายเลือกได้ดีล้วนจั่งคิดเติม สิ่งได้คิดแรกเริ่ม นำมาส่องทางไกล กระบวนใดเคยทำดีเลือกเอามาใช้ กระทำ

หลายนานครั้งเห็นหนดีเลือกไว้ก่อน เอามาทอนทบแล้วเสนอเนื้อสอดใส่งาน ปณิธานใจตั้ง กระทำดีมากกว่าก่อน เห็นช่องทางเพิ่มได้ดีเยี่ยมเปลี่ยน

แปลง เลือกที่สุดบ่แย้งช่องลอดเดินไกล มองเห็นปลายหนทางสร้างแปลงเดินได้ มองไกลๆเห็นร่องจุดสูงคิดออก นวัตกรรมเริ่มได้ทางเยี่ยมพัฒนา...

 

 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น