วันพุธที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

garjubapplied


7.วิธีปฏิบัติที่ดีที่สุดทางสู่จุดสูงสุดยอดความสำเร็จ

การปฏิบัติภารกิจให้ประสบความสำเร็จ บรรลุวัตถุประสงค์ เต็มตามเป้าหมาย โดยได้ปฏิบัติกิจกรรมอย่างครบถ้วน ใช้ทรัพยากรคุ้มค่า กระบวนการ

ถูกต้อง ได้ผลผลิตที่สมบูรณ์จึงจะนับได้ว่าภารกิจนั้น อยู่ในจุดที่ สูงสุดยอดความสำเร็จ โดยต้องมองวิสัยทัศน์เห็นช่องทางการพัฒนาต่อยอด ต่อ

เนื่อง อันเป็นการนำจุดสุดยอดสู่จุดยอดเยี่ยมได้ต่อไป

ภารกิจการพัฒนาสร้างสรรค์นวัตกรรมเป็นงานที่ทำไม่สิ้นสุด การคิดริเริ่ม กระทำสิ่งใหม่ๆจึงเป็นเรื่องต้องเรียนรู้จากการริเริ่ม เริ่มต้น การเรียนรู้จากผู้อื่นรอบด้าน การมองไกล มองกว้าง และใส่ใจ ปรับปรุง ปรับเปลี่ยนให้มีสิ่งใหม่ที่ดีกว่าตลอดเวลา จึงเป็นความจำเป็นตลอดไป

ภารกิจงานเร่ง พลันเร็วฟ้าวด่วน กระทำหลายเลือกได้ดีล้วนจั่งคิดเติม สิ่งได้คิดแรกเริ่ม นำมาส่องทางไกล กระบวนใดเคยทำดีเลือกเอามาใช้ กระทำ

หลายนานครั้งเห็นหนดีเลือกไว้ก่อน เอามาทอนทบแล้วเสนอเนื้อสอดใส่งาน ปณิธานใจตั้ง กระทำดีมากกว่าก่อน เห็นช่องทางเพิ่มได้ดีเยี่ยมเปลี่ยน

แปลง เลือกที่สุดบ่แย้งช่องลอดเดินไกล มองเห็นปลายหนทางสร้างแปลงเดินได้ มองไกลๆเห็นร่องจุดสูงคิดออก นวัตกรรมเริ่มได้ทางเยี่ยมพัฒนา...

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น