วันพุธที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2556

การเริ่มต้นการเริ่มต้นพัฒนาสิ่งใดก็ตาม ต้องมีความชัดเจนรู้จริง รู้ลึกและมองทะลุสิ่งที่กำลังทำอยู่ เพื่อจะได้เห็นภาพแห่งการเคลื่อนไปจากจุดที่อยู่ในปัจจุบันสู่อนาคต การพัฒนาที่มุ่งผลิตสิ่งที่สนองความต้องการปัจจุบัน โดยไม่คำนึงถึงสิ่งที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต ย่อมส่งผลที่สิ้นเปลืองทรัพยากรที่ใช้อย่างไม่สิ้นสุด การพัฒนาที่เริ่มจากสิ่งที่ทำอยู่แล้วค่อยเป็นค่อยไป ปรับสิ่งที่ใช้ให้เหมาะควรและสนองตอบความต้องการปัจจุบันแบบค่อยทำค่อยคิด หาวิธีการที่ดีที่สุดในขณะปฏิบัติ ปรับใช้ ปรับปรุง ปรับกระบวนการอย่างชาญฉลาดภายในความจำกัดของทรัพยากร ย่อมทำให้การพัฒนายั่งยืน มีเป้าหมายและดำเนินไปอย่างมั่นคง ยั่งยืน เป็นจริงตลอดไปวิธีปฏิบัติที่ดีที่ใช้ในการพัฒนา เมื่อทำจนเกิดความชำนาญ ปรับใช้ให้เหมาะสมและทันการ นำมาร้อยเรียงและจัดระบบ รูปแบบ วิธีปฏิบัติ ปรับปรุงอย่างมั่นใจ ใช้วิชาการและเอาความพึงพอใจของทุกคนร่วมกัน ใส่ใจและมั่นใจ จนเป็นวิธีปฏิบัติที่ดีที่สุดนาพินโมเดลถึงกาจับโมดูลได้ใช้หลักการ กระบวนการ วิธีการเหล่านี้ อย่างใจเย็น และรอเวลาอันเหมาะสม เพื่อให้ได้วิธีปฏิบัติที่เป็นการพัฒนาแบบค่อยเป็นค่อยไปทำสิ่งที่มีเป็นสิ่งที่ดี สู่สิ่งที่ดีที่สุดและมีผลสำเร็จอย่างงดงามในอนาคตที่ไม่นานเกินไป

1 ความคิดเห็น: